Bayram Günleri

Bay­ram gün­le­ri, dînî ve mil­lî ba­kım­dan çok önem­li olan, mil­let­çe hep bir­lik­te se­vinç ve huzur için­de kut­la­dı­ğı­mız gün­le­r­dir. Mübârek gün ve ge­ce­ler­de­ gü­nah­lar affedil­di­ği için, Müs­lü­man­lar bu za­man­lar­da se­vinç­li ve ne­şe­li­dir­ler.
Müs­lü­man­la­rın bir­bi­riy­le kay­naş­tı­ğı, küs olan­la­rın ba­rış­tı­ğı, fa­kir, fu­ka­ra ve ye­tim­le­rin se­vin­di­ril­di­ği, ak­ra­ba ve ta­nı­dık­la­rın ziyâret edil­di­ği bay­ram gün­le­ri, bü­tün İs­lâm mem-leket­le­rin­de özel bir suret­te bu­gü­ne ka­dar kut­la­na­rak gel­miş­tir.
Bay­ram gün­le­rin­de her­kes, te­miz gi­yi­nir. Ço­cuk­la­ra ye­ni el­bi­se­ler alı­nır. Fa­kir, ök­süz ve ye­tim­ler se­vin­di­ri­lir. Ek­se­riya, Bay­ram na­ma­zın­dan son­ra ka­bir­ler ziyâret edi­lir, geç­miş­le­rin, ak­ra­ba ve din bü­yük­le­ri­nin rûhu için Kur’ân-ı ke­rîm oku­nur, duâ edi­lir ve sa­da­ka­lar ve­ri­lir. Da­ha son­ra da, aile bü­yük­le­ri, dost, ak­ra­ba, ar­ka­daş ve ta­nı­dık­lar ziyâret edi­lir. Ço­cuk­lar ba­ba­la­rı­nın ve aile bü­yük­le­ri­nin, genç­ler de yaş­lı­la­rın el­le­ri­ni öper­ler. ­İs­lâ­mi­ye­tin izin ver­di­ği öl­çü­ler için­de ne­şe­le­ni­lir ve lâ­ti­fe­ler ya­pı­lır. Böy­le­ce, Müs­lü­man­la­rın bir ara­da se­vin­me ve kay­naş­ma gün­le­ri olan bay­ram­lar­la, İslâm top­lu­mu­nun kül­tür mi­ra­sı olan gü­zel örf, âdet ve ge­le­nek­ler ne­sil­den ne­si­le ak­ta­rıl­mış­ olunur.
Pey­gam­berimiz “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” Me­di­ne’ye hic­ret edin­ce, Me­di­ne­li­le­rin câhili­ye âdet­le­rin­den kal­ma bay­ram­la­rı kut­la­dık­la­rı­nı gö­rün­ce; “Al­la­hü te­â­lâ si­ze on­lar­dan da­ha ha­yır­lı iki bay­ram (Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ra­mı) ih­san et­ti.” bu­yu­ra­rak Müs­lü­man­la­ra se­vinç ve ne­şe gün­le­ri­ni bil­dir­miş­tir.
Ay­rı­ca İs­lâm bü­yük­le­ri, bir Müs­lü­ma­nın Al­la­hü te­â­lâ­nın emir­le­ri­ne uyup, ya­sak­la­rın­dan sa­kı­na­rak, gü­nah iş­le­me­den, ha­ram lok­ma ye­me­den ge­çir­di­ği gün­le­ri de bay­ram ka­bul et­miş­ler­dir. Cennete gi-rildiğinde ise en büyük bayramdır.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekonet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Savcı Sinan Ateş davasında mütalaasını açıkladı, duruşma ertelendi!

Sinan Ateş davasında mütalaasını açıklayan savcı, tetikçiler ve azmettiriciler için müebbet hapis talep ederken 3 …

Bir yanıt yazın