Dünyadaki Türk Nüfusu ve bağımsız Türk devletleri

Anadoluya gelmiştir. Ancak Anadolu Türklerinin akrabalarının bir kısmı Karadenizin kuzeyinden Avrupaya göçmüş bazıları ise Orta Asya da kalmıştır.
Resmi tarihte tarihteki Türk devletlerinin çokca olduğunu görürürüz.
İslamiyet öncesi Türk tarihinde Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun Devleti, Akhunlar, Avarlar, Sabirler, Göktürkler , İslamiyet sonrası Karahanlılardan Hindistana kadar ilerleyebilmiş Gazneliler tarihimizde çokca anılırken Anadoluya geçen Selçuklular ve bir döneme damgasını vurmuş Osmanlılarda yakın tarihte yerine almakta.Dün­ya­da 300 mil­yon kadar Türk’ün ya­şa­dığı yer­ler:
➀ Tür­ki­ye.
➁ Bal­kan Ya­rı­ma­da­sı: Ro­man­ya, Yu­na­nis­tan, Bul­ga­ris­tan, Ma­ke­don­ya ve Bos­na-Her­sek’te­ki Türk­le­r.
➂ Ba­tı Tür­kis­tan: Ka­zak­lar, Kır­gız­lar, Türk­men­ler, Uy­gur­lar, Öz­bek­ler, Ka­ra­kal­pak­lar.
➃ Do­ğu Tür­kis­tan: Uy­gur­lar, Kır­gız­lar, Ka­zak­lar, Sa­lur­lar ve Sa­rı Uy­gur­lar.
➄ İdil-Ural Böl­ge­si: Ta­tar­lar, Tep­ter­ler, Çu­vaş­lar, Mü­şer­ler, Baş­kurt­lar.
➅ Kaf­kas­ya Böl­ge­si: Aze­ri­ler, Ka­ra­çay­lar, Ku­muk­lar, Bal­kar­lar, No­gay­lar, Da­ğıs­tan Türk­le­ri, Stav­ro­pal Türk­men­le­ri.
➆ Ya­ku­tis­tan – Si­bir­ya: Ya­kut­lar, Ha­kas­lar, Al­tay Türk­le­ri, To­bol Ta­tar­lar, Tan­nu-Tu­va Türk­le­ri, Do­ğu Si­bir­ya’da­ki Türk­ler.
➇ Di­ğer Ül­ke­ler­de­ki­ler: Su­ri­ye, Irak, İran, Af­ga­nis­tan, Kıb­rıs Türkleri…​ Atalarımız yüzyıllar önce Orta Asyadan batıya göç yaparak, günümüzde yaşadığımız
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürkün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Anadoludaki Türk devleti varlığının son temsilcisi olmuştur. Ancak dünyadaki Türklerin sadece Anadoludan mütevellit olmadığı şüphesiz bir gerçektir. Peki dünyadaki Türklerin sayısı- tam olarak bilmemiz imkansız- ortalama olarak ne kadardır?
Bu sorunun cevabını ararken, konuyu 3 ana başlık altında sıralayabiliriz.
-Bağımsız Türk devletleri
-Özerk Türk Devletleri ve Özel Yönetim Bölgeleri
-Yurtdışında yaşayan Türkler (Sadece Türkiye Cumhuriyetinden Yurtdışına göçenler) baz alınarak gerçeğe en yakın sayılar verilmeye çalışılacaktır.
A. Bağımsız Türk Devletlerinde Türk Sayısı
1. TÜRKİYE
Türkiye’de nüfus sayımlarında etnik köken sorusu 1965 yılından itibaren sorulmadığı için net bir rakam ortaya çıkmamaktadır. Etnik köken araştırmaları çokca yapılmakta ancak objektiflik soruları karşılaşılmaktadır. Bu nedenle araştırmamızda 3 araştırmanın ortalaması alınarak etnik köken oranları aşağıdaki gibi çıkmıştır.
Araştırma Grupları Seçimi: Daha önceden de belirtmiş olduğum gibi, 1965 yılından itibaren vatandaşlara herhangi bir etnik kimlik sorusu yönetilmediği için araştırmamızda net olmayan ancak gerçeğe en yakın bir sonuç bulmaya çalıştık. Bu nedenle yerli araştırma şirketi Konda , Amerikan istihbarat bilgi ansiklopedisi CIA Factbook ve en uç noktayı vermesi amacıyla Misyoner Araştırma grubu Joshua Project verilerine baktık.
Yukarıdaki listede Türkler bölümü altında; etnik kimlik sorusuna Türk, Müslüman Türk, Pomaklar, Gagavuzlar, Karakalpaklar, Tatarlar, Azeriler gibi cevap verenler Türk etnik grupları bölümüne eklenmiştir.
Kürtler Bölümüne ise : Adı üzerinde kendini Kürt olarak nitelendirenler eklenmiştir.
Diğer Etnik Gruplarda ise: Romanlar, Araplar, Göçmenler ve Balkan kökenliler olmak üzere Lazlar ve Kafkas göçmenler eklenmiştir. (Gürcü , Çeçen vs.)
Etnik gruplar araştırması nitekim etnik kimlik gerçeklerini bulmak üzere konumlandırılmıştır. Ülkemizde yaşayan birçok Kürt, Arap, Laz, Çeçen gibi etnik kimliklere sahip insanların ezici çoğunluğu Türk kimliğini benimsemekte ve gurur duymaktadır. Etnik ayrım ancak Mersinli, Adanalı, İzmirli gibi memleket sorusuna cevap vermek amacıyla etnik grup sayısı merakının giderilmesi için objektifliği tartışılabilir kaynaklara bakılarak araştırılmıştır.
2. AZERBAYCAN
Kardeş ülke tek millet iki devlet naralarının atıldığı, aramızda sadece sınırların bulunduğu Azerbaycan devleti nüfus sayımlarında etnik kimlik sorusunu vatandaşlarına yönelttiğinden dolayı etnik kimlik sorusunun cevabı oldukça kolay bir şekilde görünebilmektedir. Hazar denizine kıyısı olan Petrol kaynaklarına sahip kardeş ülke Azerbaycan’ın nüfus oranları aşağıdaki gibidir:
Azerbaycan’da asli unsurun %91,6 ile Azerilerde olduğu ardından bir kafkas topluluğu kimliğini taşıyan Lezginlerin ve sınır ülke Ermeniler ve Rusların geldikleri görülüyor. İrani bir halk olan Talişlerde eklendiğinde bu 4 etnik grup Azerbaycan toplam nüfusunun %6’sına denk gelmektedir.
Azerbaycandaki Tüm türk nüfusuna bakılmak istenildiğinde ise Azeriler, Türkler, Avarlar, Tatarlarla birlikte Nüfusun %93’üne yakın bir nüfus TÜRK kimliğinden oluşmaktadır.
3. TÜRKMENİSTAN
Hazar Denizinin diğer ucunda bulunan topraklarının %80’i Karakum çölüyle kaplı Türkmenistan güçlü petrol kaynaklarına sahiptir. Ne yazık ki sözde demokrasiyle yönetilen ülke güçlü maden yatakları sayesinde gelişme yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir.
Türkmenler CIA Factbook araştırmasına göre toplumun %85,60’ını içerirken, Diğer Türk ünsur Özbekler ve Eski Sovyetler Birliğinden Kalan Ruslar toplumun %10’unu oluşturmaktadır.
Türki gruplar toplandığında ise Türkmenistan nüfusunun %93’ü Türki etnik kimliğinden oluşmaktadır.
4.ÖZBEKİSTAN
Türkiyeden sonra en yüksek nüfus sayısına sahip ülke olan Özbekistanın etnik verileri Türkiye kadar olmasa da bir miktar varsayıma göre yazılmıştır. Şöyle ki 1991 yılında bağımsızlığa ulaşan Özbekistan etnik nüfusa dayalı nüfus sayımını en son 1996 yılında yapmıştır.
Aradan geçen 20 yılda birçok etnik yüzdenin kaymış olması da göz önüne alındığında aşağıdaki rakamların netliği sorgulanabilir. 1996 yılına ait nüfus sayımını 2016 ya pay ettiğimizde aşağıdaki gibi bir sonuç çıkmaktadır.
Türki gruplar toplandığında ise Özbekistanın nüfusunun %87’si Türki etnik kimliğinden oluşmaktadır.
5. KAZAKİSTAN
Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyetinden sonra en kalkınmış Türki Cumhuriyet olma özelliğini taşımaktadır. Türkmenistan ve Azerbaycan gibi yüksek petrol kaynaklarına sahip Kazakistan Cumhuriyeti ekonomisinde Ruslarla işbirliği içinde olduğu gibi nüfusunun içerisinde de yüksek bir oranda Rus populasyonu bulundurmaktadır.
Türki gruplar toplandığında ise Kazakistanın nüfusunun %87’si Türki etnik kimliğinden oluşmaktadır.
6. KIRGIZİSTAN
Son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü ile haberlerini sıkça duymaya başladığımız ve örgüt yapılanmasının oldukça gelişmiş olduğu bu ülkenin Türk devletleri arasında en geri kalmış ülke olduğunu söylemek yanlış olmaz. Askeri ve ekonomik gücü oldukça zayıf olan Türki devle; nüfus bakımındanda Türkmenistanla birlikte en düşük nüfusa sahip Türki devlet olma özelliğini taşımaktadır.
Türki gruplar toplandığında ise Kırgızistanın nüfusunun %90’ı Türki etnik kimliğinden oluşmaktadır.
BAĞIMSIZ 6 TÜRK TOPLUMUNDA TÜRKLER
6 bağımsız Türk Devletine baktığımızda 165 milyon toplam nüfuslu bir devletler topluluğu olarak düşünürsek 131 milyon Türk toplumu bulunmakta. Türki halkların içerisinde ise 62 milyon nüfusu ile Türkler %47,33’lük payla baskın toplumdur.
Türki Devletler Toplam Nüfusuna baktığımızda ise Türklerden sonra en çok Kürtler (%99’u Türkiye sınırları içerisinde bulunan) ve ardından Ruslar bulunur. Ruslar ise en çok Kazakistan ve ardından Özbekistan da bulunur.
Özellikle bu ülkelerde Rus asimile uğraşları ve buna paralel olarak anti-turk akımları görülür.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekonet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

YKS istatistikleri açıklandı

Açıklanan YKS istatistiklerine göre öğrenciler TYT’de matematikten 40 soruda 7,955 net ortalamasını tuttururken AYT’de bu …

Bir yanıt yazın